skip to search skip to navigation skip to main content

Warunki Korzystania z Witryny

1. Postanowienia ogólne 

1.1.   Niniejsze Warunki Korzystania z Witryny („Warunki”) mają zastosowanie do korzystania z witryny internetowej Astellas Pharma Sp. z o.o. o adresie http://www.astellas.pl („Witryna”) przez każdego, kto odwiedza Witrynę („Użytkownik”). Niniejsze Warunki mają zastosowane wyłącznie w uzupełnieniu do Polityki Prywatności i w bezpośredniej łączności z nią. W związku z powyższym Astellas Pharma Sp. z o.o. prosi o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami i Polityką Prywatności.

1.2.   Wejście na Witrynę lub jej przeglądanie potwierdza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze Warunki oraz udzielił zgody na ich stosowanie. W przypadku braku zgody na niniejsze Warunki lub zasady Polityki Prywatności, prosimy o bezzwłoczne opuszczenie Witryny i powstrzymanie się od korzystania z niej w przyszłości.

1.3.   Niniejsze Warunki mogą zostać nieodpłatnie przekazane Użytkownikowi przez Astellas na każde jego żądanie w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Warunków za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

1.4.   Witryna adresowana jest do ogółu społeczeństwa, w tym do pacjentów i pracowników ochrony zdrowia.

1.5.   Celem istnienia Witryny jest dostarczenie jej adresatom informacji o działalności i priorytetach Astellas, ogólnej charakterystyki oferowanych przez Astellas produktów i usług oraz informacji o działaniach podejmowanych przez Astellas na rzecz ochrony zdrowia, w tym o powiązaniach pomiędzy innymi podmiotami gospodarczymi, organizacjami przedsiębiorstw farmaceutycznych oraz organizacjami pacjentów.

1.6.   Witryna została ostatnio zaktualizowana dnia 07.05.2015 r.

2. Astellas Pharma Sp. z o.o.

2.1    Astellas Pharma Sp. z o.o. (Astellas”) jest spółką prawa handlowego zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 27928, z siedzibą w Warszawie 02-823 przy ul. Osmańskiej 14, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000,00 zł, NIP: 113-182-84-67.

2.2    W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków lub chęci kontaktu z Astellas z jakiegokolwiek innego powodu, prosimy o kontakt z Astellas przez zakładkę „Kontakt” umieszczoną na Witrynie.

3. Korzystanie z witryny

3.1    Użytkownik zgadza się korzystać z Witryny wyłącznie dla celów zgodnych z prawem oraz w sposób, który nie narusza niczyich praw, ani nie ogranicza lub nie blokuje niczyjego dostępu do Witryny.

3.2    Warunkami korzystania z Witryny jest:

–        przestrzeganie przez Użytkownika postanowień niniejszych Warunków i Polityki Prywatności,

–        spełnianie przez Użytkownika wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Witryny, tj.WYMAGANIA TECHNICZNE

4. Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

 4.1    Wszystkie treści o charakterze twórczym wyświetlane na Witrynie, niezależnie od ich postaci (w szczególności teksty i wizualizacje) oraz inne prawa własności intelektualnej istniejące na Witrynie lub odnoszące się do Witryny i jej treści, jak również wszelkie zamieszczone na Witrynie przedstawienia znaków towarowych („Prawa Własności Intelektualnej”) stanowią wyłączną własność Astellas lub przedmiot licencji przysługującej Astellas.

4.2    Użytkownik może pobierać, drukować i korzystać z treści Witryny pod warunkiem że:

–        nie będzie usuwał lub ukrywał not o prawach autorskich Astellas z zawartości Witryny lub kopii jej zawartości, które zostaną utworzone;

–        korzystanie z zawartości Witryny będzie miało miejsce wyłącznie do użytku osobistego Użytkownika;

–        Użytkownik nie będzie modyfikował zawartości Witryny w żaden sposób;

–        Użytkownik będzie używać wszelkich ilustracji zawartych na Witrynie, jak również innych materiałów wizualnych wyłącznie w połączeniu z towarzyszącym im tekstem.

Bez pisemnej zgody Astellas korzystanie z zawartości Witryny w jakikolwiek sposób niezgodne z powyższymi zasadami jest zabronione.

4.3    Użytkownik nie jest uprawniony do zmiany lub rozpowszechniania zawartości Witryny ani do powielania lub umieszczania odnośników do Witryny na innych stronach internetowych bez pisemnej zgody Astellas. Użytkownikowi nie wolno stosować treści Witryny do komercyjnej eksploatacji w jakichkolwiek okolicznościach.

5. Informacje o produktach i usługach

5.1    Witryna dostarcza informacji na temat produktów i usług Astellas oferowanych do sprzedaży w Polsce. Informacje te niekoniecznie muszą być zgodne z informacjami na temat produktów i usług oferowanych przez Astellas (lub spółki z nią związane) poza terytorium Polski.

5.2    Informacje zamieszczone na Witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

5.3    Treści umieszczone na Witrynie nie są i nie mogą być w żaden sposób traktowane jako zawierające informacje lub porady lekarzy, farmaceutów lub innych pracowników służby zdrowia ani nie mogą być wykorzystywane przez pacjentów w przypadku braku dostępu do lekarza lub wykwalifikowanego personelu medycznego. Pacjenci powinni zawsze zasięgać porady wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia przed podjęciem decyzji o podjęciu leczenia lub korzystaniu z zabiegów leczniczych.

5.4    Treść Witryny jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. Astellas nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z korzystania z Witryny przez osoby niepełnoletnie. Powyższe odnosi się w szczególności do podania przez osobę niepełnoletnią nieprawdziwych danych osobowych i uzyskania przez taką osobę odpowiedzi na pytanie zadane z wykorzystaniem Witryny.

6. Bezpieczeństwo

6.1    Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie sobie niezbędnego oprogramowania antywirusowego, oprogramowania firewall i innych odpowiednich środków bezpieczeństwa podczas przeglądania Internetu i dostępu do Witryny. Astellas nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak podjęcia uzasadnionych środków ostrożności podczas przeglądania Internetu i Witryny.

6.2    Astellas nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z zawartości Witryny i korzystanie z niej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Jakkolwiek Astellas podejmuje niezbędne środki ostrożności w celu zapobieżenia pojawieniu się na Witrynie wirusów komputerowych i/lub innych złośliwych programów, przy czym Astellas nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez to oprogramowanie.

6.3    Informacje przekazywane za pośrednictwem Witryny przechodzą przez publiczne sieci telekomunikacyjne. Astellas nie gwarantuje, że działanie Witryny będzie wolne od błędów i nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

6.4    Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza odpowiedzialności Astellas za uszkodzenia ciała lub śmierć.

7. Linki do witryn internetowych innych firm

7.1    Witryna zawiera linki do innych stron internetowych, które zdaniem Astellas mogą być interesujące dla Użytkowników. Jednak Astellas nie zatwierdza treści takich Witryn prowadzonych przez osoby trzecie i korzystanie z takich stron odbywa się całkowicie na własne ryzyko użytkownika.

7.2    W związku z powyższym Astellas nie ponosi odpowiedzialności za dostępność lub treść takich witryn prowadzonych przez osoby trzecie, jak również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z odwiedzania i/lub korzystania z tych stron.

8. Zmiany niniejszych Warunków Korzystania

8.1    Astellas zastrzega sobie prawo do dokonywania bez osobnego powiadamiania zmian lub aktualizacji niniejszych Warunków w celu dostosowania ich treści do obowiązujących przepisów prawa lub do zrealizowania zmieniających się wymagań biznesowych Astellas. Wszelkie aktualizacje lub zmiany będą publikowane na Witrynie. Dalsze korzystanie z Witryny, oznacza zgodę Użytkownika na postanowienia tych aktualizacji i/lub poprawek.

8.2    Niniejsze Warunki Korzystania zostały ostatnio zaktualizowane w 09.12.2011.

9. Inne postanowienia

9.1    Astellas nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysku, straty w działalności, utratę dobrego imienia lub jakiekolwiek straty szczególne, pośrednie, przypadkowe, wynikowe jak i gospodarcze spowodowane w dowolny sposób, wynikające z korzystania Witryny lub powstałe w związku z korzystaniem z Witryny.

9.2    Jeżeli którykolwiek z postanowień niniejszych Warunków okażą się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne na mocy orzeczenia właściwego sądu, reszta postanowień niniejszych Warunków pozostaje w mocy.

9.3    Prawo do egzekwowania niniejszych Warunków przysługuje wyłącznie Astellas i użytkownikowi. Żadna osoba trzecia nie jest uprawniona do egzekwowania Warunków w jakikolwiek sposób.

9.4    Niniejsze Warunki wraz z Polityką Prywatności określają całość relacji pomiędzy Astellas a Użytkownikiem.

9.5    Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu, zaś w przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z niniejszych Warunków lub w związku z nimi, spór ten podlega wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

Privacy Policy  |  Terms of Use Copyright © 2017 Astellas Pharma