skip to search skip to navigation skip to main content

Polityka Prywatności Astellas Pharma

I. Warunki ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.astellas.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Astellas Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823), ul. Osmańska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000027928, posiadająca nr NIP: 1131828467, REGON: 012773490, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 PLN.

3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

4. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

5. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

II. Cel zbierania danych

Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu oraz dokonywania aktywności przez Użytkownika wybranych.

III. Zgłaszanie działań niepożądanych leków

1. Na stronie pod adresem elektronicznym: www.astellas-ndl.pl funkcjonuję formularz, który należy wypełnić w celu zgłoszenia działania niepożądanego leku.

2. Formularz może wypełnić:

a) Lekarz

b) Pacjent/Konsument

c) Farmaceuta

d) Inna osoba wykonująca zawód medyczny.

3. Podane przez Państwa w formularzu zgłoszenia działania niepożądanego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z realizacją wynikających z przepisów prawa obowiązków w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych.

4. Przetwarzanie danych zawartych w formularzu, o którym mowa w ust. 1 powyżej odbywa się na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182) w związku z następującymi aktami prawnymi:

a) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 45 poz. 271),

b) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. Nr 277 poz. 1634),

c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 200 r. w sprawie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych (Dz.U. Nr 47 poz. 405).

5. Podane dane osobowe będą przekazywane w celu wykonania obowiązków wynikających z wyżej wymienionych przepisów prawa odbiorcom danych, w tym właściwym organom regulacyjnym oraz podmiotom odpowiedzialnym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem osób wykonujących zawód medyczny, co do których odpowiednie przepisy prawa regulujące zasady wykonywania zawodu przewidują obowiązek zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

IV. Prawo dostępu

1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

V. Dostęp do danych osób trzecich

1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

VI. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VII. Mechanizm cookies

Pliki cookies wykorzystywane przez naszą stronę www:

NAZWA PLIKU COOKIE RODZAJ PLIKU COOKIE CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKU COOKIE CZY USUNIĘCIE PLIKU UNIEMOŻLIWI KORZYSTANIE Z WITRYNY?
sessionid Plik cookie stały Umożliwia dostosowanie witryny do potrzeb użytkownika Uniemożliwi przeglądanie witryny na urządzeniach mobilnych, zmianę rozmiaru tekstu, uniemożliwi zalogowanie
__utma__utmb__utmc__utmz Pliki cookie analityczne Te pliki umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu. W tym celu Serwis wykorzystuje rozwiązania Google Analytics. nie
cn_accepted Plik cookie sesji Plik zapisujący dokonanie przez użytkownika  akceptacji o plikach cookies nie
Csrftoken Plik cookie stały Używany do weryfikacji bezpieczeństwa Uniemożliwi przesłanie formularzy
django_language Plik cookie sesyjny Przechowuje informacje o preferencjach języka nie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Mozilla Firefox:  http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl 

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

VIII. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

IX. Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I.

X. Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. Informacje o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych przekaże Użytkownikom, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 07-04-2015 r.

Privacy Policy  |  Terms of Use Copyright © 2017 Astellas Pharma